17/03/2021, 16:40 PM

NGHIỆM THU HOÀN THÀNH ĐỀ ÁN “HỖ TRỢ ỨNG DỤNG MÁY MÓC THIẾT BỊ TIÊN TIẾN TRONG SẢN XUẤT TÔN SÓNG NGÓI CỦA CÔNG TY TNHH THÉP QUỐC TRÍ BÌNH THUẬN


Triển khai Quyết định số 2624/QĐ-BCT ngày 08 tháng 10 năm 2020 của Bộ Công Thương về việc ngừng, điều chỉnh, bổ sung kế hoạch kinh phí khuyến công quốc gia năm 2020 (đợt 2) và Hợp đồng số 147/HĐ-CTĐP ngày 23 tháng 10 năm 2020 giữa Cục Công Thương địa phương và Trung tâm Khuyến công Bình Thuận về việc thực hiện đề án khuyến công quốc gia năm 2020, trong đó có hỗ trợ kinh phí là 300 triệu đồng đối với đề án “Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến trong sản xuất tôn sóng ngói của Công ty TNHH Thép Quốc Trí Bình Thuận” (Đơn vị thụ hưởng).


Qua thời gian triển khai thực hiện và sau khi đơn vị thụ hưởng đã đầu tư 01 máy sóng ngói 02 tầng lắp đặt hoàn chỉnh và vận hành thử nghiệm thành công; Sáng ngày 25/11/2020, Trung tâm Khuyến công đã chủ trì mời Sở Công Thương, Phòng Kinh tế & Hạ tầng huyện Hàm Tân, Ủy ban nhân dân thị trấn Tân Nghĩa và Công ty TNHH Thép Quốc Trí Bình Thuận tổ chức nghiệm thu hoàn thành đề án “HỖ TRỢ ỨNG DỤNG MÁY MÓC THIẾT BỊ TIÊN TIẾN TRONG SẢN XUẤT TÔN SÓNG NGÓI”.


Trung tâm Khuyến công đã chủ trì mời Sở Công Thương, Phòng Kinh tế & Hạ tầng huyện Hàm Tân, Ủy ban nhân dân thị trấn Tân Nghĩa và Công ty TNHH Thép Quốc Trí Bình Thuận tổ chức nghiệm thu hoàn thành đề án “HỖ TRỢ ỨNG DỤNG MÁY MÓC THIẾT BỊ TIÊN TIẾN TRONG SẢN XUẤT TÔN SÓNG NGÓI”.
Nghiệm thu cơ sở

Kết quả nghiệm thu cơ sở thực tế đạt 100% yêu cầu theo các nội dung đề án được Bộ Công Thương phê duyệt và hoàn thành sớm hơn tiến độ thực hiện theo Hợp đồng đã ký kết với Trung tâm Khuyến công.


Trung tâm Khuyến công đã chủ trì mời Sở Công Thương, Phòng Kinh tế & Hạ tầng huyện Hàm Tân, Ủy ban nhân dân thị trấn Tân Nghĩa và Công ty TNHH Thép Quốc Trí Bình Thuận tổ chức nghiệm thu hoàn thành đề án “HỖ TRỢ ỨNG DỤNG MÁY MÓC THIẾT BỊ TIÊN TIẾN TRONG SẢN XUẤT TÔN SÓNG NGÓI”.
Công ty TNHH Thép Quốc Trí Bình Thuận

Việc đầu tư máy sóng ngói 02 tầng trong sản xuất tôn của Công ty TNHH Thép Quốc Trí Bình Thuận mang lại hiệu quả thiết thực, giúp tăng năng suất, chất lượng sản phẩm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng, đa dạng hóa sản phẩm, phát triển khách hàng để hoạt động sản xuất kinh doanh phát triển ổn định, bền vững, tăng thu nhập cho người lao động.


Đề án đi vào hoạt động sẽ giúp Công ty thay thế máy móc thiết bị củ, lạc hậu qua đó từng bước hoàn thiện dần hệ thống máy móc thiết bị tiên tiến trong dây chuyền sản xuất tôn.


☞ XEM THÊM: CÁC LOẠI MÁY CÁN TÔN GIẢ SÓNG NGÓI

GIỎ HÀNG

GIỎ HÀNG